top of page

אלו השיעורים שלא ילמדו אותך בבית הספר וגם לא באוניברסיטה. כל סרטון נמשך פחות מ-10 דקות ומלמד מושגים כלכליים גדולים ועל איך הם משפיעים על הכיס שלך ועל העתיד של כולנו.

שיעור מבוא שמסביר מהי ריבית, איך נוצר כסף, בנק מרכזי ובנקים מסחריים, בנקאות ברזרבה חלקית, איך בנקים מסחריים מייצרים כסף, המושג ריצה אל הבנק, הקשר שבין כסף וחוב והקשר שבין הריבית לבועות

מהי אינפלציה, האם היא דבר מקרי או מכוון, מהו מדד המחירים לצרכן, הקשר שבין בועת נדל"ן לאינפלציה, האם אנחנו צריכים אינפלציה, מה האינטרס של מדינות באינפלציה ומהי דפלציה

מה זה מטבע חוץ, פיחות וייסוף, הקשר שבין הריבית לחוזק המטבע, דירוג אשראי, הקשר של שער המטבע לחיי היומיום שלנו, השפעת המטבע על ייצוא וייבוא, למי יש אינטרס בפיחות המטבע ומהי מלחמת מטבעות

מהי המחלה ההולנדית, בנק ישראל ומלחמתו בייסוף השקל, יתרות מטבע חוץ, הרחבה כמותית וריבית שלילית

מהי צמיחה ואיך היא נמדדת, תוצר מקומי גולמי (תמ"ג), הקשר של הצמיחה לחיי היומיום שלנו והאם צמיחה היא מדד לאיכות חיים

המושג פריון, איך הוא נמדד, מהם הגורמים המשפיעים על הפריון, יחס חוב/תוצר ואיך כלכלה איתנה באה על חשבון רווחה

שיעור מבוא שמסביר מה זה אג"ח ואיך הוא קשור אלינו, דירוג אג"ח, אג"ח צמוד מדד \ נומינלי (שקלי) קבוע ומשתנה, ערך נקוב וזמן לפדיון

המושג קופון, אג"ח זבל, מה משפיע על מחיר האג"ח, תשואה לפדיון והקשר שבין מחיר האג"ח לתשואה

מהי אג"ח הנסחרת בפרמיה או בנכיון וערך מתואם

מהו משך חיים ממוצע והקשר בין מח"מ לבין התשואה והמחיר של האג"ח

הקשר שבין תשואות האג"ח וגובה החזר תשלומי המשכנתאות, ניירות ערך ומדדים, מכשירים פיננסיים - קרנות, תעודות, חוזים, סחורות , אפיקי חסכון ופנסיה שונים

הסכם ברטון וודס, ביטול תקן הזהב, כסף פיאט, משבר הסאב פריים, אג"ח מגובות משכנתאות, היפר-אינפלציה בישראל בשנות השמונים ומשברים כלכליים היסטוריים

bottom of page